Skip to content
Al meer dan 20 jaar dé online drogist van Nederland !

HG Wasmiddel Stinkend Wasgoed Wasmiddeltoevoeging

500gr
€ 5.57
Kiyoh

Productomschrijving

Was kan soms gaan stinken, als het bijvoorbeeld na het sporten te lang in de wasmand heeft gezeten of als het iets langer vochtig in de wasmachine heeft gezeten zonder goed te kunnen drogen. Met alleen het hoofdwasmiddel krijg je deze geurtjes er vaak niet goed uit. Voeg HG tegen stinkend wasgoed toe aan de was voor een fris ruikend eindresultaat. Gevaar
 
h272- kan brand bevorderen, oxiderend. H002- schadelijk bij inslikken. H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. P101- bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik houden van kinderen. P210- Verwijderd houden wan warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280- Draag oogbescherming. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310- Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. 
 
P271 Alleen buiten of in goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep spoelen.
P305 + P351 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
+ P338 minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en
internationale regelgeving.
 
  EAN(s): 8711577251727

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 35,- € 3,99
Nederland, besteding vanaf € 35,- Gratis
België, besteding tot € 35,- € 4,99
België, besteding vanaf € 35,- Gratis
Duitsland € 12,99

Overige informatie over dit product

SKU
8711577251727
EAN
8711577251727
Merk
Hg
Inhoud
500gr
Productgroup
Washulpjes
Gelijktijdig gebruik
Ja

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.