Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

Zone Wasbenzine

Productomschrijving

Waarschuwing!

Kan bijtend zijn voor metalen.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken.
Damp, gas, nevel niet inademen.
Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen. 
Na inslikken: de mond spoelen, geen braken opwekken.
Bij contact met de huid of haar: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. 
Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vermakkelijkt. 
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. 
Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.
Achter slot en grendel bewaren. 
Inhoud/verpakking afvoeren volgens de lokale wetgeving.

EAN(s): 8714774303213