Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

Vapona Dubbele Mierenlokdoos

Productomschrijving

De Dubbele Mierenlokdoos van Vapona bevat twee verschillende lokstoffen om een maximaal aantal mieren te lokken. De mieren nemen de insecticide mee naar het nest. Daar wordt vervolgens de hele kolonie getroffen.

Voorzorgsmaatregelen:
Buiten bereik van kinderen houden
Uit de buurt van voedsel, drinken en dierenvoeding houden
Huidcontact vermijden
Geschikte handschoenen dragen
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen
Dit product en de verpakking inleveren bij een inzamelpunt voor bijzonder of gevaarlijk afval Gevarenaanduiding: H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH208 Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken. VIB nr: 536652 V001.1 Vapona Mierenloktoren Pagina 2 van 13 Veiligheidsaanbeveling: P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P273 Voorkom lozing in het milieu. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften. 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Algemene informatie: Bij klachten arts consulteren. Inademen: Verplaats de slachtoffer en geef ze frisse lucht. In geval van moeilijke ademhaling, raadpleeg onmiddelijk een arts. Huidcontact: Spoelen met water. Met product verontreinigde kleding verwijderen. Oogcontact: Onder stromend water spoelen (10 minuten lang), eventueel arts consulteren. Verslikken: Niet laten overgeven, onmiddelijk een arts consulteren. Spoel de mond met overvloedig water (uitsluitend indien de persoon bewust is) VIB nr: 536652 V001.1 Vapona Mierenloktoren Pagina 3 van 13 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten In geval van inademing: irritatie van de luchtpijp, hoest. Inademing van grote hoeveelheden kan een strottehoofdspasm veroorzaken met ademhalingstekort. In geval van contact met de huid: tijdelijke huidirritatie (roodheid, gezwel, verbranding) In geval van contact met de ogen: tijdelijke oogirritatie (roodheid, gezwel, verbranding, tranen) In geval van inslikking: de inslikking kan een irritatie van de mond, de keel, de slokdarm veroorza

EAN(s): 5410091754198

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
dr1830
EAN-code
5410091754198
Inhoud
2stuks

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 50,- € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 50,- Gratis
België, besteding tot € 50,- € 5,95
België, besteding vanaf € 50,- Gratis
Duitsland € 5,95