Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

Mr Muscle Ontstopper Vloeibaar

Instructies & waarschuwingen
  • Gevaarlijk voor het aquatisch milieu | Giftig voor in het water levende organismen.
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.
  • Bijtende stof | Er is een gevaar voor bijtende stoffen die de huid of kleren kunnen beschadigen.

Productomschrijving

Muscle Vloeibare Ontstopper is een klein wonder voor verstoppingen. Dankzij de gelformule zakt het door stilstaand water direct naar de verstopping in de zwanenhals. Het lost zonder inspanning geheel of gedeeltelijk geblokkeerde afvoeren in de keuken of badkamer op. Voedselresten, haar en vet worden zonder moeite opgelost. Muscle Vloeibare Ontstopper is regelmatig op de televisie te zien. Waarschuwing Gevarenaanduidingen (H290) Kan bijtend zijn voor metalen. (H314) Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. (H410) Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen (P101) Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. (P102) Buiten het bereik van kinderen houden. (P310) Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. (P303 + P361 + P353) BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. (P305 + P351 + P338) BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. (P301 + P330 + P331) NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. (P304 + P340) NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. (P405) Achter slot bewaren. (P501) Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. (P280) Beschermende handschoenen dragen. (P260) Rook niet inademen.

EAN(s): 5000204016093 / 5000204016109 / 5410101010573

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
910876
EAN-code
5000204016093
Merk
Mr Muscle
EAN-code
5000204016109
EAN-code
5410101010573
Inhoud
500ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 50,- € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 50,- Gratis
België, besteding tot € 50,- € 5,95
België, besteding vanaf € 50,- Gratis
Duitsland € 5,95