Skip to content
Al meer dan 20 jaar dé online drogist van Nederland !

HG Zweetvlekken Verwijderaar

250ml
€ 4.99 € 4.67
6% korting
Kiyoh

Productomschrijving

du00e9 effectieve voorbehandeling voor het verwijderen van gele vlekken uit textiel als gevolg van zweet Zweet en deodorant vlekken verwijderen met HGHardnekkige gele vlekken in kleding als gevolg van zweet en deodorant verwijder je met deze HG Zweet en Deodorantvlekken verwijderaar. Gebruik de reiniger als voorbehandeling voor het wassen. Zowel geschikt voor gekleurd als wit textiel. Gevaar   h272- kan brand bevorderen, oxiderend. H002- schadelijk bij inslikken. H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. P101- bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik houden van kinderen. P210- Verwijderd houden wan warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280- Draag oogbescherming. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310- Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.    P271 Alleen buiten of in goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep spoelen. P305 + P351 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal + P338 minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.     EAN(s): 8711577202286

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 35,- € 3,99
Nederland, besteding vanaf € 35,- Gratis
België, besteding tot € 35,- € 4,99
België, besteding vanaf € 35,- Gratis
Duitsland € 12,99

Overige informatie over dit product

SKU
634025100
EAN
8711577202286
Tags
schoonmaak-sale2021
Merk
Hg
Inhoud
250ml
Productgroup
vlekken-verwijderen
Gelijktijdig gebruik
Ja

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.