Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

HG Schoenendeo

250ml
€ 7.45
Kiyoh
Instructies & waarschuwingen
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.
  • Ontvlambare stof | Er is sprake van stoffen die snel vlam vatten.

Productomschrijving

HG doet wat het belooft. HG schoendeo is speciaal ontwikkeld om transpiratiegeur in schoenen effectief te neutraliseren en de schoenen voor lange tijd weer een aangenaam frisse geur te geven. Dit product is geschikt voor alle soorten schoenen, sportschoenen en sneakers. Spuit de binnenkant van de schoen 2 a 3x in, van de punt naar de hak. Hou de schoen op de kop om goed in de punt te kunnen sprayen. Daarna laten drogen alvorens de schoenen weer aan te trekken. omschrijving: HG schoendeo
merk: HG Waarschuwing uiterst ontvlambare spuitbus. Houder onder druk. Kan exploderen indien verwarmd. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, warme opervlakken, vonken een open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven de 50°C/122°F. H225- Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen. EUH208- Bevat Benzyl Salicylate, en Isocyclemone. Kan een allergische reactie veroorzaken. P101- bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210- Verwijderd houden wan warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261- Inademen van nevel vermijden. P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P304+P340- NA INADEMING de persoon frisse lucht toe brenngen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P373+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. P312- Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P403+P233- Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

EAN(s): 8711577217006

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
652025100
EAN-code
8711577217006
Inhoud
250ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 35,- € 4,99
Nederland, besteding vanaf € 35,- Gratis
België, besteding tot € 35,- € 4,99
België, besteding vanaf € 35,- Gratis
Duitsland € 12,99

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
652025100
EAN-code
8711577217006
Inhoud
250ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.