Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

HG Onderhoudsmonteur Voor (Vaat)Wasmachines

Instructies & waarschuwingen
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.

Productomschrijving

Voorkom dat filters, vlotters,of afvoerpijpen vervuild raken. Verhelp en voorkom storingen! HG onderhoudsmonteur voor was- en vaatwasmachines voorkomt dat filters, vlotters, afvoerpijpen en andere moeilijk bereikbare onderdelen vervuilen. Afdichtingrubbers blijven elastisch en waterbestendig waardoor lekkage en kortsluiting worden voorkomen. Ook alle zichtbare delen worden glanzend schoon.

Hoe te gebruiken?

Zorg dat de was- of vaatwasmachine leeg is. Vul het zeepbakje van de vaatwasmachine tot aan het bovenste streepje met HG onderhoudsmonteur. Stel het programma in op de hoogst mogelijke temperatuur, start direct het gehele programma en laat deze zonder onderbreking doorlopen.

Bij wasmachines dient het hoofdwasmiddelenbakje of de machine zelf met een volledig flesje HG onderhoudsmonteur gevuld te worden. Voeg geen extra wasmiddel toe. Stel het programma in op de stand voor de bonte was. Zet daarna de wasmachine aan en laat ook deze geheel en zonder onderbreking, inclusief centrifugeren, uitdraaien. Waarschuwning: H-zinnen H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. P-zinnen P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P261 Inademing van stof vermijden. P271 Alleen buiten of in goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep spoelen. P305 + P351 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal + P338 minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

EAN(s): 8711577017484

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
711937
EAN-code
8711577017484
Inhoud
2x100gr

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 50,- € 4,95
Nederland, besteding vanaf € 50,- Gratis
België, besteding tot € 50,- € 5,95
België, besteding vanaf € 50,- Gratis
Duitsland € 5,95