Skip to content
Al meer dan 20 jaar dé online drogist van Nederland !

HG Meubelolie Eiken

Productomschrijving

HG doet wat het belooft. Gevaar!
H225- Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. EUH066- Herhaalde blootstelling kan een droge og gebarste huid veroorzaken. P101- bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210- Verwijderd houden wan warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233- Op een goed geventileerde plaats bewaren. In een gesloten verpakking bewaren. . P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Gevaar!
H225- Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. EUH066- Herhaalde blootstelling kan een droge og gebarste huid veroorzaken. P101- bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210- Verwijderd houden wan warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233- Op een goed geventileerde plaats bewaren. In een gesloten verpakking bewaren. . P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. EAN(s): 8711577071639