Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

HG Duo Ontstopper

2x500ml
€ 10.99 € 10.26
7% korting
Kiyoh
Instructies & waarschuwingen
  • Gevaarlijk voor het aquatisch milieu | Giftig voor in het water levende organismen.
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.
  • Bijtende stof | Er is een gevaar voor bijtende stoffen die de huid of kleren kunnen beschadigen.

Productomschrijving

Om efficiënt de meest hardnekkige verstoppingen snel te verhelpen Heeft u last van een fikse verstopping? De HG Duo ontstopper biedt uitkomst in het geval van extreem hardnekkige verstoppingen en is veilig te gebruiken voor alle soorten afvoerleidingen. Hierdoor is het vaak niet nodig om een loodgieter in te schakelen, maar kunt u zelf eenvoudig de hardnekkige verstopping verhelpen. De twee flessen zijn al meteen gebruiksklaar en door de unieke 2 componenten technologie bevat de HG Duo ontstopper een zeer actieve werking.

Deze krachtige ontstopper pakt verstoppingen bestaande uit vet- en etensresten aan in de keukenafvoer. Ook verstoppingen in de afvoer van de douche, ligbad of wastafel worden vlot en grondig aangepakt.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oog irritatie. H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H400- Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen. P101- bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden.P210- Verwijderd houden van warmte, vonken, hete opervlakken, open vuur of andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280- Draag beschermende handschoenen of oogbescherming. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+PP361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID OF HAAR verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE HUID OF HET HAAR: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501- Inhoud/container afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

EAN(s): 8711577058210

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
168156
EAN-code
8711577058210
Inhoud
2x500ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 35,- € 4,99
Nederland, besteding vanaf € 35,- Gratis
België, besteding tot € 35,- € 4,99
België, besteding vanaf € 35,- Gratis
Duitsland € 12,99

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
168156
EAN-code
8711577058210
Inhoud
2x500ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.