Skip to content
Al 20 jaar dé online drogist van Nederland!

Beaphar Fiprotec Spray Hond/kat

100ml
€ 17.99
Kiyoh
Instructies & waarschuwingen
  • Gevaarlijk voor het aquatisch milieu | Giftig voor in het water levende organismen.
  • Iriterend, sensibiliserend en schadelijk | Kan allergische huidreactie of ernstige oogirritatie veroorzaken; kan schadelijk zijn bij inslikken of inademen; kan schadelijk zijn voor het milieu.
  • Ontvlambare stof | Er is sprake van stoffen die snel vlam vatten.

Productomschrijving

FiproTec spray tegen vlooien, teken en bijtende luizen. Geschikt voor honden en katten, ook geschikt voor pups en kittens. DIMETHIcare Spray is een verzorgingsproduct voor honden en katten vanaf 12 weken. Ondersteunt bij het behoud van een gezonde vacht en huid. Het Duo-Complex van verzorgende Aloë Vera en dimethicon immobiliseert teken, vlooien en andere parasieten zoals muggen, mijten en luizen op puur fysieke wijze. Beaphar DIMETHIcare bevat geen (chemische) insecticiden, maar siliconen (dimethicon) die een plakkend laagje om de parasieten aanbrengen. Hierdoor kunnen ze niet meer bewegen en vallen ze spontaan uit de vacht of kunnen eenvoudig uitgeborsteld worden. De spray heeft een verzorgende werking op de vacht gedurende 8-10 dagen. De vacht wordt niet plakkerig. Dimethicon heeft effect op alle levensstadia van de vlo. Signaalwoord Gevaar Gevarenbestemmende componente(n) voor de etikettering PROPAAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0 Gevarenaanduidingen H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Productnaam : FIPROTEC SPRAY 2,5MG NL 100ML CAT/DOG Herziening : 08-01-2020 Versie (Herziening) : 2.0.0 (1.0.4) Afdrukdatum : 19-05-2020 Pagina : 2 / 10 ( NL / D ) H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P233 In goed gesloten verpakking bewaren. P240 Opslag- en opvangreservoir aarden. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren als chemisch afval.

EAN(s): 8711231152377

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
15237
EAN-code
8711231152377
Inhoud
100ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.

Stel een vraag over dit product

Eén van onze online drogisten helpt je graag verder!

Bezorgkosten voor dit product

Nederland, besteding tot € 35,- € 4,99
Nederland, besteding vanaf € 35,- Gratis
België, besteding tot € 35,- € 4,99
België, besteding vanaf € 35,- Gratis
Duitsland € 12,99

Overige informatie over dit product

Artikelnummer
15237
EAN-code
8711231152377
Inhoud
100ml

Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.